Ogólne Warunki Handlowe i Gwarancyjne

 

Ogólne Warunki Handlowe i Gwarancyjne (OWHiG) dotyczące ocynkowania ogniowego elementów
stalowych, trawienia oraz pasywacji stosowane przez HYDROSTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zwaną dalej Ocynkownią lub Wykonawcą albo HYDROSTAL Sp. z o.o.

Informacje ogólne – cynkowanie ogniowe

§ 1

Cynkowanie ogniowe, czyli pokrycie podłoża stalowego powłoką cynkową poprzez zanurzenie elementu
stalowego w kąpieli stopionego cynku (temp. 450-460⁰C), zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją. Jest to
możliwe dzięki specyficznym właściwościom ogniowej powłoki cynkowej. Tworzy się ona w wyniku dyfuzji, czyli
„wnikania” atomów cynku w zewnętrzną warstwę stali. W ten sposób powstaje powierzchniowy stop żelazo –
cynk.

Po wyjęciu ocynkowanego przedmiotu z kąpieli cynkowej, na górnej (zewnętrznej) powierzchni stopu pozostaje
warstwa czystego cynku. Stop Fe-Zn zapewnia dużą odporność mechaniczną powłoki oraz chroni przed korozją
nawet po uszkodzeniu zewnętrznej warstwy czystego cynku. Grubość powłoki cynkowej mierzy się
w mikrometrach lub podaje się masę powłoki cynkowej w g/m2.

Minimalne grubości powłok zależne od grubości materiału i składu stali, z którego wykonane są cynkowane
elementy, określa norma PN-EN IS01461.

Warunki uzyskania dobrej jakości i ciągłej powłoki cynkowej

§2

Większość dostępnych gatunków stali przedstawionych w normach PN-88/H-84020 i PN-86/H-84018 można
ocynkować ogniowo, jednak jakość uzyskanej powłoki cynkowej (połysk, gładkość, grubość, przyczepność) jest
różna i zależy od składu chemicznego stali, w szczególności od zawartości w niej krzemu (Si), węgla (C)
i fosforu(P). Zawartość krzemu (Si) i węgla (C) w stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%, a zawartość krzemu
nie powinna zawierać się w przedziale od 0,03% do 0,15% oraz powyżej 0,25%, gdyż wówczas obserwuje się
tzw. efekt Sandelina – powłoka cynkowa staje się matowo-szara i chropowata, nierównomierna, mało
przyczepna i krucha. W przypadku gdy w stali zawarty jest fosfor, należy obliczyć wartość ekwiwalentu
Esi=Si+2,5xP (gdzie Si i P oznacza procentowe zawartości krzemu i fosforu w stali). Wartość ekwiwalentu Esi
musi również spełniać wymogi jak wyżej dla (Si). Wyrób powinien być tak skonstruowany, aby nie wynosił w
swoich przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych poszczególnych mediów obróbki chemicznej i cynku.

UWAGA: Stale automatowe zawierające siarkę nie nadają się do cynkowania.

1. W przypadku zastosowania innego rodzaju stali, konieczne jest powiadomienie o tym Cynkowni w celu
indywidualnego ustalenia zlecenia. Aby określić przydatność danego gatunku stali do cynkowania
Zamawiający powinien udostępnić Ocynkowni próbki i informacje o materiale. W przypadku braku
dostarczenia próbek i informacji o materiale, Ocynkownia nie ponosi odpowiedzialności za jakość
i trwałość powłoki cynkowej oraz za wszelkie wynikłe szkody. Fakt dostarczenia lub braku specyfikacji
jest odnotowywany w karcie zlecenia.

2. W przypadkach spornych Ocynkowania zastrzega sobie możliwość wykonania analizy chemicznej stali,
ponieważ zarówno zawartość, jak i nierównomierne rozmieszczenie składników stopowych stali ma
zasadniczy wpływ na własności i wygląd powłoki cynkowej.

3. Naprężenia wewnętrzne elementów stalowych będące wynikiem przeróbki plastycznej, obróbki
cieplnej lub nieprawidłowe warunki technologiczne i technika spawani mogą doprowadzić do
deformacji konstrukcji w czasie cynkowania, na co Ocynkownia nie ma wpływu i nie ponosi za to
odpowiedzialności. Niektóre gatunki stali poddane zgniotowi na zimno po procesie ocynkowania mogą
stać się kruche. Aby uniknąć kruchości należy stosować stale niepodatne na utwardzenie po zgniocie
(stale uspokojone aluminium), unikać zgniotu (gdy nie jest to możliwe należy przed cynkowaniem

 

2
materiał poddać wyżarzaniu odprężającemu w celu redukcji naprężeń). Stale utwardzone i stale o
wysokiej wytrzymałości mogą mieć tak duże naprężenia wewnętrzne, że w czasie procesu cynkowania
mogą popękać.

4. Skład i struktura stali ma zasadniczy wpływ na wygląd i jakość powłoki cynkowej oraz jej grubość.
Szorstkość powierzchni stalowego podłoża wpływa również na wygląd i grubość powłoki cynkowej.

materiał poddać wyżarzaniu odprężającemu w celu redukcji naprężeń). Stale utwardzone i stale o
wysokiej wytrzymałości mogą mieć tak duże naprężenia wewnętrzne, że w czasie procesu cynkowania
mogą popękać.

4. Skład i struktura stali ma zasadniczy wpływ na wygląd i jakość powłoki cynkowej oraz jej grubość.
Szorstkość powierzchni stalowego podłoża wpływa również na wygląd i grubość powłoki cynkowej.

Zawieranie umów

§3

1. Przedstawione warunki obowiązują we wszystkich umowach dot. zabezpieczeń antykorozyjnych
zawieranych przez HYDROSTAL Sp. z o.o. Odmienne warunki umowy proponowane przez
Zamawiającego obowiązują tylko wówczas, gdy zostały zaakceptowane przez Wykonawcę w sposób
jednoznaczny na piśmie. Dotyczy to w szczególności dodatkowych zastrzeżeń umownych
dokonywanych telefonicznie lub w inny sposób, a także uzgodnień bezpośrednio dokonywanych
z kierownikiem.

2. W razie wątpliwości uznaje się, że pracownik inni niż wymieniony w pkt. 1 nie są uprawnieni do
uzgadniania zmian warunków handlowych dotyczących zabezpieczeń antykorozyjnych.

3. W umowach dot. zabezpieczeń antykorozyjnych obowiązują normy PNEN ISO 1461 (cynkowanie
ogniowe

4. ). W przypadkach wymagań szczególnych, wykraczających poza ustalenia zawarte w
w/w normie wymagane jest szczegółowe uzgodnienie warunków wykonania i odbioru zabezpieczenia
antykorozyjnego (cynkowanie ogniowe) w formie pisemnej. Treść w/w norm jest dostępna na życzenie
do wglądu u Wykonawcy.

5. Wszelkie umowy realizowane będą po dokonaniu pisemnego potwierdzenia ich przez Zamawiającego
i Wykonawcę.

6. Oferty kierowane przez Wykonawcę do nieokreślonego bliżej kręgu odbiorców nie są dla niego
wiążące i w każdej chwili mogą być przez Wykonawcę cofnięte lub zmienione.

7. Dane techniczne zawarte w katalogach reklamowych mają charakter orientacyjny. Wykonawca
zastrzega sobie prawo do ich zmiany w każdej chwili.

8. W przypadku gdy zamawiającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
Wykonawca wykonuje usługę Zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci cynkowania ogniowego, po
uprzednim pisemnym zaakceptowaniu zlecenia przez Zamawiającego.

Obowiązki Zamawiającego

§4

1. Wszelkie elementy przekazywane Wykonawcy do ocynkowania ogniowego, powinny być dostarczane
wraz ze specyfikacją dostaw, szkicami technicznymi oraz zamówieniem (oryginał). Fakt dostarczenia
lub braku specyfikacji będzie odnotowany na dowodzie dostawy. Ryzyko poddania przedmiotu
usłudze bez dostarczenia w/w dokumentacji spoczywa na Zamawiającym.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 winny określać ilość sztuk i/lub ciężary całkowite.

3. Ilości sztuk oraz ciężary całkowite określone przez Zamawiającego nie są dla Wykonawcy wiążące.
Wykonawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tych danych w ramach swoich możliwości.

4. Zamawiający przy zleceniu cynkowania ogniowego elementów ruchomych, które powinny być
dokładnie dopasowane do pozostałych elementów maszyn i urządzeń, jest zobowiązany do
wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym Wykonawcy. Dotyczy to także elementów, które po
wykonaniu cynkowania ogniowego, a także ponownego odtrawiania powierzchni, wymagają
zachowania specyficznych wymiarów, ponieważ obróbka każdego materiału wpływa na jego wymiar
po obróbce.

 

3
Terminy wykonania usług

§5

1. Terminy wykonania usługi podawane przez Wykonawcę mają charakter orientacyjny.

2. Jeżeli termin wykonania usługi nie został określony na piśmie jako jednoznacznie wiążący, Wykonawca
może go przekroczyć o nie więcej niż dwa tygodnie.

3. W przypadku określonym w ust. 2 nie powstają dla Wykonawcy żadne negatywne skutki prawne.

4. Bieg terminu wykonania usługi rozpoczyna się, gdy wszystkie elementy poddawane usłudze zostały
przekazane Wykonawcy, a strony wyjaśniły i ustaliły wszelkie warunki zamówienia.

5. Termin wykonania usługi uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem elementy poddane
wykonaniu danej usługi zostały oddane do dyspozycji Zamawiającego lub gdy przed jego upływem
Wykonawca zgłosił Zamawiającemu gotowość do wysłania albo wydania elementów poddanych
wykonanej usłudze.

6. Jeżeli terminowe wykonanie usługi nie jest możliwe z powodu siły wyższej lub jakiejkolwiek innej
przyczyny, której nie sposób było przewidzieć ani uniknąć, pomimo zachowania należytej staranności,
termin wykonania usługi ulega przedłużeniu o okres równy okresowi niemożności realizacji
zamówienia (dodatkowy termin).

7. W razie powstania okoliczności przeszkód, o których mowa w pkt. 6, Wykonawca jest również
uprawniony do odstąpienia od umowy lub niezrealizowanej jej części.

8. Z przyczyn określonych w ust. 6, a także w wypadku opóźnienia zawinionego przez Wykonawcę lub
w razie innego braku możliwości realizacji umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli
Wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia w dającym się przewidzieć terminie. Jeżeli
usługa miała charakter świadczenia podzielnego, to odstąpienie możliwe jest co do części umowy i nie
uchybia roszczeniu Wykonawcy za częściowe wykonanie usługi niezależnie od przyczyny niewykonania
usługi.

9. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 8 jest możliwe po uprzednim wyznaczeniu przez
Zamawiającego dodatkowego terminu do realizacji zamówienia, wynoszącego co najmniej dwa
tygodnie.

10. Wykonawca nie ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialności odszkodowawczej wynikłej
z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jeżeli szkoda została wyrządzona
nieumyślnie lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności nie dopełnienia
przez niego obowiązków wynikających z niniejszych OWHiG).

Ceny i warunki płatności za świadczone usługi

§6

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wynagrodzenie za usługi świadczone przez Wykonawcę wyrażane jest
wyłącznie w walucie polskiej (złotych polskich).

2. W obrocie z zagranicą, wynagrodzenie za usługi wykonywane przez Wykonawcę wyrażane jest
w walucie polskiej lub w innych walutach wymienialnych.

3. Wynagrodzenie za świadczone usługi zostanie powiększone o podatek od towarów i usług obliczony
przy zastosowaniu właściwej stawki podatkowej.

4. Należność za usługę regulowana gotówką / kartą płatniczą może być pobierana wyłącznie przez kasjera
lub osobę uprawnioną w biurze Wykonawcy.

5. Wynagrodzenie (cena) za usługę ocynkowania ogniowego elementów stalowych, świadczoną przez
Wykonawcę nie obejmuje kosztów opakowania, transportu (frachtu), ubezpieczenia, a także innych
kosztów dodatkowych związanych z przygotowaniem do wykonanej usługi.

 

4
6. Za dodatkowym wynagrodzeniem Wykonawca może podjąć się opakowania, transportu, spedycji oraz
ubezpieczenia powierzonych mu elementów.

7. Cena usługi cynkowania podawana jest za 1 kg konstrukcji przed cynkowaniem.

8. Cena za usługi cynkowania jest ustalana indywidualnie przez dział handlowy ocynkowni na podstawie
kalkulacji opartej na dostarczonej dokumentacji technicznej(rysunek), oględzin lub cynkowania
próbnej partii towaru.

9. Cena obejmuje rozładunek i załadunek samochodów przy pomocy suwnicy lub wózka widłowego.

10. Cena za usługę cynkowania jest ceną umowną. Ocynkownia zastrzega sobie prawo do korekty
uzgodnionej ceny w przypadku, gdy rodzaj powierzonego towaru, jego ilość, ciężar lub materiał, z
którego został on wytworzony nie są zgodne z danymi zawartymi w zapytaniu ofertowym lub
zamówieniu składanym przez Zamawiającego.

11. W przypadku zleceń na ocynkowanie ogniowe konstrukcji o łącznej masie mniejszej niż 20 kg,

Wykonawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego skalkulowania wysokości wynagrodzenia
(ceny).

12. Wszelkie inne regulacje należy uzgadniać na piśmie.

13. Wykonawcy przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli oprócz zleconej usługi zachodzi
konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych (konieczne uzgodnienie z Zamawiającym).

14. Pracami dodatkowymi w rozumieniu ust. 14 są w szczególności: usuwanie starych powłok malarskich,
usuwanie starych warstw cynku, oleju, tłuszczu, dodatkowe wykonywanie otworów technologicznych,
prostowanie lub powtórne usuwanie powłok i ich nałożenie.

15. W przypadku braku zlecenia prac dodatkowych określonych w ust. 15, a konieczności ich wykonania,
Wykonawca nie podnosi odpowiedzialności za nienależyte wykonania zobowiązania wynikłe z
niniejszego powodu.

16. Prace związane z czyszczeniem, prostowaniem i pakowaniem będą przyjmowane do realizacji w
oparciu o osobne zamówienie. Należności z tego tytułu będą rozliczane osobno w przypadku, gdy
zostaną przekroczone zapisy norm wymienionych w § 3 pkt.3.

17. Wykonawca nie przyjmuje zwrotów materiałów na opakowania.

18. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie umówili się inaczej, płatność za usługę następuje w formie
przedpłaty, przelewu, gotówki lub kartą płatniczą; w przypadku uzgodnienia odroczonego terminu
płatności, termin zapłaty należności za usługi wykonane przez Wykonawcę wynosi 7 (siedem) dni od
daty wystawienia faktury, chyba, że Zamawiający i Wykonawca uzgodnili inny termin w formie
pisemnej i termin ten został wskazany na fakturze.

19. Jeżeli doręczenie faktury na adres siedziby Zamawiającego lub wskazanego przez niego miejsca dla
doręczeń będzie niemożliwe z powodu nieodebrania lub odmowy odebrania faktury, to fakturę uważa
się za doręczoną w dniu, w którym doręczyciel pisemnie stwierdził niemożność doręczenia. Fakturę
wysłaną elektronicznie uznaje się z dostarczoną w momencie wysłania faktury na adres email podany
przez Zamawiającego w zamówieniu.

20. Przez zapłatę rozumie się uiszczenie na rzecz Wykonawcy kwoty określonej w fakturze w kasie
gotówkowej lub wpływ kwoty wynikającej z faktury na rachunek bankowy Wykonawcy. Koszty
przelewu bankowego i inne wydatki związane z zapłatą ponosi Zamawiający i nie mogą one
pomniejszać należności za usługi wykonane przez Wykonawcę.

21. Należność na rzecz Wykonawcy jest wymagalna po upływie terminu określonego w ust. 19, bez
względu na moment odebrania ocynkowanych detali, a także niezależnie od ewentualnych roszczeń
reklamacyjnych lub odszkodowawczych, albo roszczeń pochodzących z innych tytułów.

22. Zamawiający korzysta z prawa do dokonania potrącenia, jeżeli jego wzajemna wierzytelność została
uznana przez Wykonawcę lub została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem. Zamawiający nie
może dokonywać zapłaty za pomocą wielostronnych kompensat umownych, chyba, że zostało to
uzgodnione z Wykonawcą w formie pisemnej.

23. Uiszczenie należności za pomocą weksla lub czeku jest możliwe tylko wtedy, gdy taki sposób zapłaty
został uprzednio uzgodniony z Wykonawcą.

24. W wypadku uiszczenia należności, dokonanego w sposób określony w ust. 24, wszelkie koszty
związane z zapłatą obciążają Zamawiającego.

 

5
25. Płatność dokonywana przy pomocy weksla lub czeku powoduje wygaśnięcie wierzytelności dopiero
wówczas, gdy Wykonawca może dysponować kwotą określoną w wekslu lub czeku.

26. W wypadku zwłoki w zapłacie, Wykonawca może domagać się od zamawiającego odsetek ustawowych
za zwłokę.

27. Wykonawca może żądać zabezpieczenia dla niezapłaconych należności.

28. Jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje uzgodnionych warunków płatności, stał się niewypłacalny lub jeżeli
po zawarciu umowy, wskutek okoliczności, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność,
zabezpieczenie wierzytelności uległo znacznemu zmniejszeniu, Wykonawca może żądać spełnienia
świadczenia bez względu na zastrzeżony termin oraz bez względu na okres realizacji ewentualnych
weksli.

29. Jeżeli Zamawiający dopuszcza się zwłoki w wykonaniu swojego zobowiązania do zapłaty zaliczki na
poczet należności (ceny) za usługę, Wykonawca może wyznaczyć mu dodatkowy termin do wykonania
z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do
odstąpienia od umowy.

30. W wypadku zwłoki Zamawiającego w wykonaniu zapłaty za usługę, Wykonawca może bez wyznaczania
terminu dodatkowego bądź po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania (zapłaty
ceny) wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrotu poniesionych kosztów.

31. Jeżeli po przyjęciu zamówienia powstanie uzasadniona wątpliwość co do wypłacalności albo zdolności
kredytowej Zamawiającego (np. został wniesiony wniosek o ogłoszenie jego upadłości, albo o
wszczęcie postępowania układowego albo pogorszyła się znacząco sytuacja majątkowa to Wykonawca
jest uprawniony przed wykonaniem usługi (według jego wyboru) do żądania zapłaty z góry,
świadczenia zabezpieczającego, uiszczenia zadatku lub do odstąpienia od umowy i żądania
odszkodowania za poczynione przez Wykonawcę nakłady. Takie samo prawo przysługuje Wykonawcy
wtedy gdy po zawarciu umowy Zamawiający zabiega o zawarcie ugody sądowej lub pozasądowej.

32. W wypadku, gdy Zamawiający ma względem Wykonawcy kilka długów tego samego rodzaju,
Wykonawca może według własnego uznania zaliczyć otrzymaną należność na zaspokojenie
jakiejkolwiek wymaganej wierzytelności, w tym na zaspokojenie odsetek od takiej wierzytelności.

Prawa zabezpieczające

§7

1. Elementy będące własnością Zamawiającego przekazane Wykonawcy w ramach zlecenia, zostają
przewłaszczone na rzecz Wykonawcy celem zabezpieczenia wszystkich wierzytelności Wykonawcy
wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym. Po zapłacie zabezpieczonych należności
przewłaszczone elementy stają się ponownie własnością Zamawiającego. Zamawiający nie posiada
uprawnień do rozporządzania na rzecz osób trzecich przewłaszczonymi elementami i jest zobowiązany
do oznaczenia ich jako własności Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający nie ureguluje w terminie w całości
należności wynikających z zawartej umowy, przewłaszczone elementy jeżeli nie są w posiadaniu
Wykonawcy, mają jej być wydane po czym zostaną spieniężone na uregulowanie należności.

2. Jeżeli Wykonawca przekazuje Zamawiającemu elementy po wykonaniu usługi cynkowania ogniowego,
przed uregulowaniem należności, to otrzymane elementy Zamawiający przechowuje nieodpłatnie.

3. W chwili uiszczenia przez Zamawiającego całej należności za wykonaną usługę własność wydanego
towaru przechodzi na Zamawiającego.

4. W przypadku nieodebrania gotowych elementów przez Zamawiającego powyżej 3 miesięcy, licząc od
dnia zrealizowania zlecenia przez Wykonawcę elementy podlegają złomowaniu w ilości kompensującej
koszty magazynowania.

5. Koszty magazynowania (1% wartości ocynkowanych detali) liczone są za każdy dzień od 1go dnia
roboczego po upływie 3ch miesięcy od dnia zrealizowania przez Wykonawcę zamówienia
Zamawiającego.

6. Jeżeli elementy podlegające wykonanej usłudze zostały przez Zamawiającego przewłaszczone na osobę
trzecią, a Wykonawca wydaje je Zamawiającemu przed całkowitym uregulowaniem przez niego

 

6
należności z tytułu wykonanej usługi, Zamawiający ceduje na Wykonawcę swoje roszczenie do
przewłaszczenia zwrotnego.

7. Zamawiający ma obowiązek wskazania właściciela elementów i upoważnić Wykonawcę do
poinformowania właściciela o jej roszczeniu zwrotnym.

Odbiór jakościowy

§8

1. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zrealizowanym zleceniu, Zamawiający jest zobowiązany
uzgodnić z Wykonawcą termin odbioru elementów poddanych wykonanej usłudze lub potwierdzić
termin ustalony przy zlecaniu usługi.

2. Jeżeli Zamawiający nie uzgodni terminu odbioru lub jeżeli Zamawiający nie dokona odbioru najpóźniej
w ciągu pięciu dni roboczych po otrzymaniu informacji o realizacji usługi, uważa się, że popadł on w
zwłokę wraz z upływem piątego dnia roboczego po odebraniu informacji o realizacji usługi.

3. Koszty przechowania elementów poddanych usłudze po popadnięciu w zwłokę ponosi Zamawiający.

4. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia elementów przekazanych Wykonawcy w
okresie zwłoki w odbiorze ponosi Zamawiający.

5. Z zastrzeżeniem pkt. 6, Wykonawca ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanego
dzieła tzn. pokrytych odpowiednią powłoką cynkową elementów od chwili wykonania usługi do chwili
ich oddania Zamawiającemu, chyba że wypadki te będą miały miejsce po terminie odbioru elementów,
wówczas Wykonawca nie ponosi ryzyka.

6. Wykonawca nie odpowiada za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie wykonanego dzieła ocynkowania
elementów spowodowane siłą wyższą w szczególności: pożarem, uderzeniem pioruna, powodzią,
zalaniem, atakiem terrorystycznym lub wojną. W związku z tym, od woli Zamawiającego zależy
ubezpieczenie się na jego koszt od takiego ryzyka.

7. Jeżeli Zamawiający zleci dodatkowo Wykonawcy transport lub spedycję swoich elementów,
Wykonawca nie odpowiada za zwłokę Zamawiającego w odbiorze wyrobów.

8. Jeśli Zamawiający odpowiada za opóźnienie wysyłki wyrobu, Wykonawca jest uprawniony, według
swojego wyboru, do przechowywania gotowego wyrobu na rachunek Zamawiającego. W wypadku
elementów przewłaszczonych na zabezpieczenie, Wykonawca może wystąpić z odszkodowaniem
wobec Zamawiającego z tytułu pozostawania elementów gotowych do odbioru na terenie
Wykonawcy.

9. Wykonawca będzie zawierał umowy ubezpieczenia transportowanych lub wysyłanych wyrobów tylko
wówczas, gdy Zamawiający w sposób wyraźny, na piśmie wyraża takie żądanie oraz gdy pokryje on
koszty ubezpieczenia.

Gwarancja

§9

Wykonawca udziela gwarancji w zakresie ewentualnych wad ocynkowania ogniowego elementów pod
następującymi warunkami:

1. Zgłoszenie przez Zamawiającego ujawnionych usterek winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po
wykryciu usterek pod rygorem utraty praw gwarancyjnych.

2. Do usterek zalicza się również niekompletność elementów poddanych wykonanej usłudze.

3. Późniejsze zmiany konstrukcyjne elementów poddanych uszlachetnieniu oraz zmiana sposobu ich
wykorzystywania (tzw. warunki pracy konstrukcji) w stosunku do pierwotnych ustaleń powoduje
utratę praw z gwarancji.

4. W przypadku wykrycia ukrytych usterek podczas dalszego przerobu lub obróbki, Zamawiający jest
zobowiązany niezwłocznie umożliwić Wykonawcy sprawdzenie stanu towaru.

 

7
5. Zmiany konstrukcyjne elementów dokonane po zabezpieczeniu antykorozyjnym powodują utratę praw
do gwarancji.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powierzchni elementów spowodowanych nadmiernie długim ich
składowaniem przez Wykonawcę.

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki powłok, które zostały spowodowane wyłącznie
wadą zastosowanego materiału, z którego została wykonana konstrukcja.

8. Z zastrzeżeniem pkt. 3 i 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca realizuje obowiązek gwarancyjny
usuwając powstałą wadę fizyczną.

9. W razie stwierdzenia niekompletności elementów poddanych pokryciu antykorozyjnemu, Wykonawca
dokona ich uzupełnienia, jeżeli dostawa jest udokumentowana dowodem dostawy parafowanym przez
Wykonawcę, a odpowiedzialność za ryzyko braku elementu spoczywa na Wykonawcy.

10. Wady w zakresie nałożonych powłok usuwane będą przez Wykonawcę lub przez osobę trzecią na
zlecenie Wykonawcy z uwzględnieniem norm wymienionych w § 3 pkt.3 lub według pisemnych
uzgodnień z Zamawiającym.

11. Wykonawca jest zobowiązany wywiązać się ze swoich obowiązków gwarancyjnych niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia
reklamacji.

12. Jeżeli wypełnienie obowiązków gwarancyjnych napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, w
szczególności spowodowane siłą wyższą lub jakąkolwiek inną przyczyną której nie sposób było
przewidzieć ani uniknąć pomimo zachowania należytej staranności, termin określony w ust. 11 ulega
przedłużeniu o okres równy okresowi niemożności realizacji obowiązku gwarancyjnego.

13. Obowiązujący okres gwarancji to 12 miesięcy lub inny jeśli taki został ustalony w formie pisemnej przez
Zamawiającego i Wykonawcę.

14. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wykonania usługi.

15. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych Wykonawca przeprowadził istotną naprawę, termin
gwarancji biegnie na nowo od dnia zwrócenia rzeczy naprawionej.

16. Przez istotną naprawę rozumie się wykonanie nowej powłoki cynkowej.

17. W pozostałych przypadkach odpowiedzialności gwarancyjnej Wykonawcy, termin gwarancji ulega
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji
nie mógł z rzeczy korzystać.

18. Przedmiotem gwarancji są właściwe parametry powłoki cynkowanej ogniowo a w szczególności:

grubość warstwy cynkowej,

odporność na korozję,

przypadki braku przyczepności powłoki, łuszczenia się powłoki, tworzenia się pęcherzy i odprysków.

19. Ważność gwarancji gwarancja jest ważna wyłącznie, gdy spełnione są poniżej przedstawione warunki.
Jeżeli jeden lub więcej warunków nie jest spełnionych, wszelkie prawa z tytułu gwarancji wygasają.

Dla utrzymania poprawności funkcjonowania produktów należy je użytkować, konserwować i
przechowywać w standardowych warunkach atmosferycznych w zakresie temperatury i ciśnienia, bez
agresywnie oddziałujących czynników.

Należy zapewnić, aby konstrukcja lub element stalowy został wykonany zgodnie z ogólnymi zasadami
przyjętymi w branży konstrukcji stalowych oraz zgodnie z katalogami warsztatowymi producenta w
zakresie dotyczącym obróbki.

Należy zapewnić, aby do produkcji konstrukcji stalowej nie zostały użyte środki klejące, uszczelniające,
czyszczące, powodujące trwałe uszkodzenia struktury warstwy cynkowanej (np. zmiana koloru, wżery
itp.), w tym ujawniające się po pewnym czasie.

Należy zadbać, aby w trakcie produkcji i transportu przestrzegane były przepisy dotyczące
zabezpieczenia powierzchni: do obróbki mechanicznej używane były środki nie niszczące powierzchni;
silikony, masy uszczelniające, kity szklarskie, smary i chłodziwa stosowane do obróbki mechanicznej
powinny posiadać atest, obojętne pH i nie zawierać substancji szkodliwych dla powłoki cynkowej; po
obróbce mechanicznej powierzchnia stali była odtłuszczona i zabezpieczona produktami nie
niszczącymi powierzchni; powierzchnie elementów stalowych były zabezpieczone przed kontaktem z
substancjami żrącymi, kwasami, zasadami, transportu lub montażu wykonano wyłącznie przy

 

8
zastosowaniu specjalistycznych taśm (przetestowanych na powierzchniach niewidocznych);
powierzchnie elementów stalowych były starannie zabezpieczone w trakcie transportu i montażu

Należy zadbać, aby powierzchnia konstrukcji i elementów stalowych była konserwowana zgodnie z
powyższymi zasadami oraz pkt. 22 niniejszego paragrafu.

20. Gwarancją nie objęte szkody na elementach obrabianych przez Wykonawcę, powstałe po
wykonaniu usługi przez Wykonawcę, będące rezultatem oddziaływań mechanicznych, chemicznych i
elektrolitycznych. Dotyczy to w szczególności:

uszkodzeń powstałych podczas transportu, załadunku, wyładunku, składowania, montażu

uszkodzeń będących rezultatem zastosowania niewłaściwych obciążeń (wyższe obciążenie niż
uzgodnione)

uszkodzeń powłoki naniesionej w późniejszym czasie przez inną firmę

21. Wyłączenia gwarancji:

Gwarancja wykonania powłoki cynkowej jej odporności korozyjnej nie obejmuje:

Uszkodzeń mechanicznych, związanych z uszkodzeniem powłoki powstałych w wyniku niewłaściwego
oraz nieostrożnego przewozu lub użytkowania, tj. rysy, zadrapania, uszkodzeń mechanicznych
powstałych poprzez nieprawidłowe używanie niedozwolonych materiałów tj. papier ścierny, szczotki
druciane, szlifierki, itp., uszkodzeń powstałych na skutek mechanicznego działania zjawisk
przyrodniczych (np. silne wiatry niosące piasek).

Nieciągłości powłoki będące wynikiem przeróbek konstrukcji po procesie pokrycia powłokami
antykorozyjnymi przez Wykonawcę (np.: cięcie, wiercenie, spawanie itd.)

Uszkodzeń chemicznych powłok w szczególności narażonych na działanie agresywnego środowiska np.
spowodowanych poprzez kontakt danej powłoki z substancjami alkalicznymi, substancjami
agresywnymi chemicznie lub narażonych na działanie agresywnego środowiska (np. środowisko pary
wodnej, zanieczyszczenie tlenkami siarki, węgla, azotu, pyłami) lub substancji żrących, kwasów, zasad,
itp., uszkodzeń powstałych na skutek chemicznego działania zjawisk przyrodniczych (np. kwaśne
deszcze);

Uszkodzeń spowodowanych tym, że konstrukcja lub element stalowy został wykonany niezgodnie z
zasadami przyjętymi w branży konstrukcji stalowej (otwory technologiczne, odpowiednie materiały
spawalnicze, konstrukcja umożliwiająca swobodne wypłukiwanie kąpieli z zamkniętych profili, itp.), np.
tzw. „krwawe wycieki” będące następstwem wylewania się resztek kwasu i topnika z małych szczelin.

Uszkodzeń powłoki powstałych po przekazaniu elementów Zamawiającego, powstałych w wyniku
działania Zamawiającego lub osób trzecich, w tym wskutek błędów montażowych lub konstrukcyjnych
lub innych powstałych z przyczyn leżących po stronie użytkownika.

Uszkodzeń mechanicznych powłoki, które powstały w czasie obróbki plastycznej elementów.

Uszkodzeń powłoki wynikających z okoliczności pozostających poza kontrolą Wykonawcy i/lub
Zamawiającego, tj. na skutek działania siły wyższej, klęsk żywiołowych, wywołane gwałtownymi
zmianami temperatury (szokiem termicznym).

Uszkodzeń powłoki, które powstały w wyniku naturalnego zużycia powłoki lub normalnego procesu
starzenia.

Odkształceń powierzchni powstałych na skutek nadmiernych naprężeń spowodowanych
niedopuszczalnym obciążeniem elementów lub w wyniku obróbki mechanicznej lub plastycznej
wykonanej po procesie cynkowania.

Uszkodzeń będących następstwem działania na powłokę wysokiej temperatury.

Występowania plam i przebarwień, które naturalnym elementem narażenia konstrukcji
cynkowanych, na promieniowanie ultrafioletowe lub działania innych czynników atmosferycznych, np.
białoszare naloty na powierzchni ocynkowanej ogniowo tzw. „biała rdza” powstająca pod wpływem
warunków atmosferycznych

Wad powłoki spowodowanych zamontowaniem elementów ocynkowanych w połączeniu z innymi
metalami nieodpornymi na korozję, która może wpływać na korozję tych elementów;

 

9
Uszkodzeń spowodowanych nienależytym przechowywaniem, np. narażone na niekorzystne czynniki
atmosferyczne (deszcz, gradobicie, itp.).

Uszkodzeń powłoki związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem detali w czasie trwania prac
budowlanych.

Uszkodzeń, które nie wpływają na normalny estetyczny wygląd detali.

Uszkodzeń związanych ze zdjęciem (odtrawienie) i ponownym nałożeniem powłoki, w tym zmiany
wymiarów.

Uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru, aktów wandalizmu, działań wojennych, katastrof czy
kataklizmów.

Wad powłoki związanych z niewłaściwą konserwacją elementów.

22. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za usterki powłok i szkody w przedmiocie, które zostały
spowodowane wadą zastosowanego materiału, z którego została wykonana konstrukcja.
Wykonawca ceduje na Zamawiającego swoje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do dostawcy
materiału i w związku z tym za tego rodzaju usterkę ponosi wyłącznie subsydiarną odpowiedzialność
wobec Zamawiającego.

Ogólne warunki przygotowania konstrukcji do cynkowania ogniowego przez Zamawiającego stosowane przez

HYDROSTAL Sp. z o.o.

§10

Cynkowanie ogniowe

Niniejsze warunki określają w ogólnym zarysie wymagania jakie muszą spełniać konstrukcje stalowe
dostarczane do Ocynkowni Hydrostal celem nałożenia na nie powłoki cynkowej metodą zanurzeniową zgodnie
z normą PNEN ISO1461. Szczegółowe warunki, w tym gwarancyjne, są opisane w OWHiG Hydrostal Sp. z o.o.
dostępnych na stronach internetowych firmy oraz w siedzibie spółki.

Przestrzeganie tych warunków zapewni Klientowi terminową obsługę oraz zadowolenie z jakości świadczonych
usług.

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia zlecenia jest przedstawienie Ocynkowni rysunków konstrukcji, w
celu ustalenia w jakim zakresie nadają się ona do ocynkowania. W razie potrzeby spisana zostanie
dodatkowa notatka służbowa. W przypadku konstrukcji prostych, nie budzących żadnych wątpliwości
jak np. stal profilowa, otwarte rury z kołnierzami w odcinkach do 6800mm (lub krótszych, w zależności
od gabarytów danego zakładu), Ocynkownia nie wymaga przedstawienia do wglądu rysunków
roboczych takich elementów.

2. Elementy konstrukcji powinny posiadać otwory technologiczne do ich podwieszania. W przypadku
elementów o długościach do 2200 mm powinny one posiadać jeden otwór o średnicy nie mniejszej niż
10 mm (wielkość zależy od ciężaru konstrukcji i powinna być konsultowana z kierownikiem
Ocynkowni), usytuowany nie dalej jak 30mm od końca elementu. Natomiast elementy dłuższe
powinny posiadać dwa otwory na przeciwległych końcach. Dopuszczalne inne rozwiązania
technologiczne (np. stosowanie specjalnych uchwytów), jednakże ich położenie musi być
skonsultowane z odpowiednimi służbami Ocynkowni (kierownik). Szczegółowe informacje są dostępne
na www.hydrostal.pl

3. W przypadku stosowania elementów o przekrojach zamkniętych, konstrukcje powinny być
zaprojektowane i wykonane w sposób umożliwiający swobodny przepływ gazów i cieczy powinny
posiadać specjalne otwory technologiczne, których wielkość należy uzgodnić z odpowiednimi służbami
Ocynkowni (kierownik). W przypadku niewłaściwego poinformowania Ocynkowni, iż na przykład w
niewidocznych miejscach zostały umiejscowione takie otwory, Ocynkownia nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie takiego elementu i może obciążyć Zamawiającego
kosztami ewentualnego wybuchu.

 

10
4. Miejsca łączenia na zakładkę, wymagają otworów odpowietrzających, gdyż w przypadku nieszczelności
spoin, może nastąpić wybuch i zniszczenie elementu, za co Ocynkownia nie ponosi odpowiedzialności.

5. Konstrukcje powinny być oczyszczone (najlepiej przez śrutowanie), nie powinny posiadać zawalcowań,
zgorzelin, odprysków spawalniczych, powierzchni zabrudzonych farbami, olejami, pokostami,
preparatami przeciwodpryskowymi, smołami żywicznymi, itp. Ewentualne stwierdzone
zanieczyszczenia powinny być usunięte przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku Ocynkownia nie
ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu nieciągłości powłok. Ewentualne poprawy powłoki
będą wykonywane wyłącznie na koszt Zamawiającego. Nierówności na powierzchni stali
(zawalcowania, wżery korozyjne i zgorzelinowe, odpryski spawalnicze) stają się po ocynkowaniu
bardziej widoczne.

6. W przypadku gdy element jest uznany za nadający się do cynkowania, ale sprawdzenie jakości
powierzchni przed cynkowaniem nie jest możliwe (np. konstrukcje rurowe, skrzynkowe), Ocynkownia
nie bierze odpowiedzialności za jakość powłoki w miejscach niewidocznych.

7. Konstrukcje powinny być wykonane z jednego gatunku stali, w której zawartość krzemu powinna być
mniejsza od 0,03% lub mieścić się w przedziale 0,15% do 0,25%. Proporcje łączonych ze sobą
elementów o różnych grubościach nie powinny przekraczać 1:4.

8. W konstrukcji nie mogą występować naprężenia, ponieważ specyfika procesu cynkowania może
doprowadzić do deformacji lub uszkodzeń elementów. Dotyczy to w szczególności różnego rodzaju
blach i elementów do nich przyspawanych. Ocynkownia nie ma wpływu na takie ewentualne
uszkodzenia i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.

9. Konstrukcje nie powinny posiadać szczelin lub wnęk (np. przy połączeniach spawanych, niedomknięte
spoiny, itp.) ponieważ mogą po ocynkowaniu wylewać się z nich resztki topnika lub kwasu, pogarszając
jakość i wygląd powłoki (tzw. „krwawe wycieki” lub „pocenie”). Ocynkownia nie ponosi
odpowiedzialności z tego tytułu.

10. W elementach nie przystosowanych do cynkowania ogniowego, mogą gromadzić się popioły, tworzyć
sople cynku oraz miejsca nieocynkowane, co może pogorszyć wygląd i jakość powłoki. Ocynkownia nie
wykonuje obróbki wykańczającej po ocynkowaniu (np. pod malowanie), a jedynie obróbkę zgrubną
polegającą na oczyszczeniu i zabezpieczeniu miejsc styku z oprzyrządowaniem technologicznym,
stępienie ostrych sopli (bez ich usunięcia) i zacieków cynku. Elementy o gabarytach nie
przekraczających 1.000 x 1.000mm oraz wadze jednostkowej do 10 kg po ocynkowaniu nie są
poddawane obróbce i są wydawane Zamawiającego razem z drutami, na których były podwieszane
podczas procesu cynkowania ogniowego.

11. Ocynkownia nie ponosi odpowiedzialności za zalanie cynkiem otworów i gwintów. Usunięcie takich
zalań będzie wykonane we własnym zakresie przez Zamawiającego.

12. Konstrukcja przewożona do cynkowania powinna być odpowiednio przystosowana do rozładunku
urządzeniami dźwigowymi (wózkiem widłowym lub suwnicą w tym przypadku po pisemnym
uzgodnieniu z Wykonawcą), tak aby czynności rozładunkowe mogły przebiegać sprawnie i szybko. W
przeciwnym razie Ocynkownia będzie odsyłała materiały konstrukcję transportem na koszt
Zamawiającego.

Wymagania techniczne dotyczące elementów i konstrukcji przeznaczonych do ocynkowania ogniowego
elementów stalowych

§11

1. Elementy przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny mieć taki kształt, by umożliwić kąpieli
swobodny dostęp do wszystkich przestrzeni zarówno otwartych jaki i wewnętrznych a następnie
zapewnić swobodny odpływ.

2. Na etapie projektowania należy uwzględnić przede wszystkim:

wymiary wanien procesowych w cynkowni,

ilość i wielkość otworów technologicznych

 

11
możliwość wystąpienia odkształceń termicznych

3. W zależności od użytych profili, przed cynkowaniem ogniowym należy wykonać otwory
odpowietrzające i ściekowe według wielkości i ilości otworów przedstawionych w tabeli. W przypadku
tpliwości ich usytuowanie i rozmiar należy uzgodnić z Wykonawcą.

4. Wymagane wielkości otworów odpowietrzających i ściekowych w cynkowaniu ogniowym:

Minimalna średnica otworów na
końcach profilu dla liczby

Wymiary profilu zamkniętego
mniejsze niż: [mm]

otworów
[mm]

1
2 3
15
15 20×10 8
20
20 30×15 10
30
30 40×20 12 10
40
40 50×30 14 12
50
50 60×40 16 12 10
60
60 80×40 20 12 10
80
80 100×10 20 16 12
100
100 120×80 25 20 12
120
120 160×80 30 25 20
160
160 200×120 40 25 20
200
200 260×140 50 30 25
5. Dostarczane konstrukcje muszą posiadać dodatkowo otwory lub uchwyty technologiczne
umożliwiające podwieszenie go na zawieszkach do urządzeń transportowych.

6. Elementy do cynkowania ogniowego nie mogą posiadać na powierzchni zanieczyszczeń nie dających
się usunąć w procesie obróbki chemicznej przed nałożeniem powłoki antykorozyjnej, poprzez
odtłuszczanie i trawienie, np. farb, lakierów, silikonów, smoły, smarów, żużla spawalniczego,
preparatów antyodpryskowych zawierających silikon, itp. Zanieczyszczenia te powinny zostać usunięte
przez Zamawiającego, najkorzystniej metodą obróbki strumieniowo ściernej (piaskowanie /
śrutowanie).

7. W przypadku występowania powierzchni stycznych utworzonych przez zespawanie szczelną i ciągłą
spoiną dwóch płaszczyzn, której powierzchnia przekracza 70cm2, ale jest mniejsza niż 400cm2, to
należy tę przestrzeń otworzyć przez nawiercenie otworu. W przypadku gdy powierzchnia taka miałaby
przekraczać 400cm2, to należy zapewnić odstęp co najmniej 3mm pomiędzy zachodzącymi na siebie
płaszczyznami oraz zapewnić dopływ i odpływ wszelkich cieczy.

8. Elementy przeznaczone do cynkowania ogniowego powinny być skonstruowane z materiału o zbliżonej
grubości. Iloraz maksymalnej grubości ścianki elementu do minimalnej nie powinien przekroczyć
wartości 4. W innym przypadku należy przewidzieć oddzielnie elementy, tak by cynkować osobno
części elementu, w których iloraz grubości max. i min. nie będzie przekraczał wartości 4.

 
 

OCYNKOWNIA – Regulamin RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO pragniemy zagwarantować, że Pani / Pana dane osobowe, które znajdują się w naszej bazie (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, PESEL), przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa oraz jedynie w takim celu i zakresie, w jakim Pani / Pan wyraziła zgodę.W związku z powyższym, abyśmy mogli przetwarzać Pani / Pana dane osobowe, a w szczególności kontaktować się w dotychczasowym zakresie w celu przedstawienia oferowanych przez nas produktów lub usług uprzejmie prosimy o przesłanie maila zwrotnego zawierającego wskazane poniżej zgody (według Pani / Pana wyboru). Oczywiście udzielone zgody będą mogły być w każdym czasie wycofane (oświadczenia prosimy kierować na adres e-mail: hydrostal@hydrostal.pl. Brak otrzymania Pani / Pana zgód uniemożliwi nam dalszy kontakt w sprawie naszych produktów lub usług.Poniżej znajdują się także informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani / Pana danych osobowych.Poniżej znajdują się klauzule zgód, których udzielenie jest konieczne w celu dalszego przetwarzania przez nas Pani / Pana danych:
1) Zgoda na przetwarzania danych w celach marketingowych upoważniająca nas do przechowywaniaPana / Pani danych osobowych w naszej bazie„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Hydrostal Sp. z o.o. (Ocynkownia Hydrostal) moich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny) w celu marketingu usług lub produktów Ocynkowni Hydrostal”.
2) Abyśmy mogli kontaktować się z Panią / Panem drogą e-mailową, proszę o udzielenie także poniższej zgody:„Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Hydrostal sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach (Ocynkownia Hydrostal) informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Ocynkownię Hydrostal usług lub produktów na podany adres e-mail.”
3) Abyśmy mogli kontaktować się z Panią / Panem drogą telefoniczną, proszę o udzielenie także poniższej zgody:„Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Hydrostal sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach (Ocynkownia Hydrostal) informacji handlowych dotyczących oferowanych przez Ocynkownię Hydrostal usług lub produktów drogą telefoniczną na podany przeze mnie numer telefonu.” Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Hydrostal Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach 32-620 ul. Ofiar Oświęcimia 78, e-mail hydrostal@hydrostal.pl (ocynkownia Hydrostal). Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można w każdym czasie cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
W związku z przetwarzaniem przez Ocynkownię Hydrostal Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: hydrostal@hydrostal.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani / Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani /Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

Towar przyjmujemy w godzinach 6.00 – 14.00

Telefon kontaktowy:

stacjonarny: +48 32 211 17 59

komórkowy: 601 424 047

mail: waga.ocynkownia@hydrostal.pl

Adres:

ul. Ofiar Oświęcimia 51 B

 

9 + 5 =

HYDROSTAL Sp. z o.o.

ul. Ofiar Oświęcimia 78
32-620 Brzeszcze

Budynek Biurowy

ul. Kolejowa 1A
32-620 Brzeszcze

Zakład Produkcyjny II

ul. Ofiar Oświęcimia 51 B
32-620 Brzeszcze
woj. małopolskie

tel. +48 32 21 11 759
fax +48 32 21 09 020

e-mail: hydrostal@hydrostal.pl
https://hydrostal.pl